What is The Sevenstar?

1985 var året hvor jeg færdigudviklede Syvstjernen og den afløste hurtigt alle pyramiderne som jeg gennem nogle år havde designet. Her ville mit svar være ‘Jordens Bedste Antenne’. Efter 30 år og to redesigns ville jeg tilføje ‘Det lille Univers’. Efter oversættelse af bogen Earthing – Den helende Jord med inspirationen fra forskningen, kunne ‘Den Universelle Matrix’ være en passende betegnelse. Syvstjernen er ganske unik. The symbolism of the Sevenstar Med dens symbol indgraveringer på den spejblanke plade, kan den virke uforståelig, men faktisk er symbolismen sammensat af kendte grundsymboler; pilen, korset, cirklen og punktet, som giver form til de syv nærmeste himmellegemer og Jorden, og forbinder Jorden til Universet. Nær dette lille Univers, får kroppens energisystem en ny mulighed for restitution. Energier passerer fra himmel-legemerne gennem takkerne og forenes ved center symbolet, Jorden. Energierne kan dirigeres, og Syvstjernen bliver et formidabelt helende værktøj i hænderne på dirigenten.

Hvor meget skal man tro på det?
Det drejer sig om symbolvirkning, om billeddannende effekt. Erfaringerne viser at det ikke hjælper at foranstalte nogen tro for at få virkninger eller noget der ligner mirakler. Mest virkning får endda ofte de der har en sund skepticisme, og er villige til at give det en chance, for man ved jo aldrig. Vi lever i en tid af forunderlige opdagelser, teleportation, og at genskabe the big bang er blevet en mulighed for videnskaben…

Discovery, magi eller placebo?
Syvstjernen ser fantastisk ud og er let at dømme som en go’ gang overtro og placebo, men kunne der være mere end øjet ser? Kan man tale om nogen form for kvantemekanik? Kan Syvstjernen gøre vand til informationsvand, i stil med Grander vand? Er der noget bevis overhovedet? Hvad vi ved fra erfaring er, at Syvstjerne-energi i Danmark på få år blev mere populær end pyramide-energi. Placebo og positiv tænkning spiller en vigtig rolle for vores helbred, men Universet har mange uløste gåder. Syvstjernen fortsætter med at forbløffe mennesker, selv dyr kan reagere. Med højre hånd føl energierne omkring en cm fra takkerneTil at starte med, prøv blot at se om du kan føle der sker noget omkring takkerne. Som selskabsleg kan man opleve at næsten alle bliver overraskede af usædvanlige sansninger. Min erfaring er desuden, at alle børn kan mærke energierne med det samme. Så for mange er det mere Discovery end Harry Potter eller placebo.

Hvordan skal man så bruge den?
Simpelthen, bær den som halssmykke, og den større i en lomme eller taske og ikke mindst, læg den i sengen. Desuden kan du holde den fladt mod et sted på kroppen, der har brug for healing. Mere specifikt, kan du fx pege en energi som Mars mod en spændt eller øm muskel, Saturn mod et led der smerter. Under Tips & Ideer for Brugere får du let instruktion i at behandle dig selv, famillie og venner. Derudover får du ideer til flere anvendelsesmuligheder. Husk blot på at søge råd og hjælp fra den gode doktor og anden helsepersonale. Det kan til tider se ud som om Syvstjernen ikke virker, men årtiers erfaring siger: bare fortsæt med at bruge den dag og nat, det kræver ingenting. Lav gerne sjov og tests med den, brug den som et led i udvikling af større bevidsthed, og til at opnå super sundhed og vitalitet. Kan designer og brugere så leve op til de her ting? Se Syvstjerne Udtalelser!

Jørgen A. Jacobsen, designer af Syvstjernen 1984-1985 – Redesign 2011 og 2015

Fra én af mange helsemesser med Syvstjernen og DinAuraStatus.
Man kan med rette have den tro, at det er troen, der flytter bjerge. Men heldigvis er der en her-og-nu metode hvor de fleste kan mærke dens energier, og stadig holder den, med at alle børn kan mærke strømningerne omkring takkerne.

 

 

 

In 1985 I finished developing The Sevenstar and it quickly replaced all the pyramids that I had designed through a some years. Here I would have replied ‘The Best Antenna of The Earth’. 30 years and two redesign later I would add ‘The little Universe’. After translating the book Earthing to Danish and it’s inspiration from research – I think I can add the name ‘The Universal Matrix’. The Sevenstar is quite unique. The symbolism of the SevenstarAt first glance, with it’s symbol engravings on a mirror like plate, it may look obscure, but actually the symbolism is comprised of known basic symbols; the arrow, the cross, circle and the point, giving form to the seven nearest heavenly bodies and Earth, connecting Earth to the Universe. Close to this small Universe, the body have more ideal posibilities for restitution. Energies is passed from the heavenly bodies through the points and unite at the center symbol, Earth. The energies can be directed, and The Sevenstar becomes a great healing tool in the hands of the director.

How much do you have to believe?
It is a matter of the effect of symbolism, imaging effect. Experiences indicate, that it is not neccesary to establish any faith to make it work or do something that looks like miracles. Those who benefit most are those with a sound scepticisme, and who are willing to give it a try, cause you never know. We live in a time of wondrous discoveries, teleportation and recreating the big bang has become a posibility for science…

Wierd or not, Harry Potter magic or plain placebo?
The Sevenstar has fascinating looks and is easy judged as blinding bogus and placebo, but could there be more than meets the eye? Could we speak of any kind of quantum mechanics? Informational water created by The Sevenstar like Grander water? Any evidence at all? What we know from experience is, that Sevenstar-energy in Denmark in few years got more popular than pyramid-energy. Placebo and positive thinking plays an important role for our health, but the universe has many unsolved riddles. We know that The Sevenstar never fail to baffle people, even animals is seen to react. With right hand sensing the energies about a cm distance around the jagsFor a start simply try and see if you feel something happening around the points. As a parlor game, you may experience almost everyone amazed by unusual sensations. My experience is also, that every child is able to sense the energies right away. So to many it is more like Discovery Science Wierd Connections than Harry Potter or placebo.

How to use it then?
Simply wear it as pendant, and the larger one in a pocket or a purse. Not least, lay it in your bed. Further you can hold it flat to a place of the body that needs healing. More specific, e.g. you can point an energy like Mars to a tense or sour muscle, Saturn against a joint in pain. Under Tips & Ideas for Users you get easy instructions for treatment of yourself, family and friends. Furthermore you get ideas for a multitude of different purposes. Just remember to seek help and advice from the good doctor and important health care people. Though The Sevenstar sometimes seem to do nothing, but decades of experience tells us: just keep using it 24/7 for max benefit, it takes no efford. Have fun and test it, use it as a stepping stone in the development of higher consciousness, and attain super health and vitality. Can designer and users live up to theese things? See Sevenstar reviews!

Jørgen A. Jacobsen, designer of The Sevenstar 1985 – Redesign 2011 and 2015

 

 

Inspiration

7

The most fascinating number through time

7 wonders of the world
7 circles of Universe
7 cosmic stages
7 days of the week
7 pillars of wisdom
7 rays of the sun
7 colors of the rainbow
7 musical notes
7 heavenly bodies
7 energy centres of the body

etc...

Mød os på messe

©2011. All Rights Reserved.